РЕСУРСЕН КАБИНЕТ

В началото на учебната 2012/2013 година СОУ „Димитър Талев” гр. Добрич, беше едно от 84-рите пилотни училища от цялата страна, в които старти ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”.

Обща цел на проекта:

 

Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

 

Специфични цели на проекта:

 • ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;

 • повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;

 • повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;

 • осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация.

Акцента на подпомагане на учениците със СОП в ресурсия кабинет пада върху индивидуалната работа според възможностите и потребностите, заложени в индивидуалните образователни програми по предмети с цел по-добра познавателна активност и участие в урочната дейност.

 

Използвани методи в работата: словесни; практически; нагледни

 

В началния курс учениците се подпомагат за развитие на устна и писмена реч, техника на четене, писане под диктовка, устен и писмен преразказ.

За учениците от прогимназиален и гимназиален курс е необходимо структуриране на учебното съдържание, насочващи и подпомагащи въпроси, зрителна опора.

Важно за учениците е да бъдат включвани във фронтална работа според възможностите, за да се намалят до минимум моментите на изолация. Така ще получат нужното внимание и отношение, ще имат възможност да покажат това, което могат макар и с помощ от учител или приятел са усвоили.

В кабинета учениците имат възможност да ползват дидактични материали, географска карта, таблици за работа по образец, компютърна техника и др.

В работата е важна, както връзката с класния ръководител, учителя по предмета, така и с родителите на интегрираните ученици. Консултативната дейност е необходима с цел уеднаквяване на изискванията, даване насоки и предоставяне материали за работа в домашна обстановка. Важно за родителя е да разбере, че и той е страна в учебно-възпитателния процес и от неговата помощ и подкрепа зависи успеха на детето му. Затова се провеждат ежедневни срещи и консултации с преподаватели и родители на учениците със СОП.

 

 

Ролята на ресурсния учител:

 1. Консултативна дейност - за да е успешно "Включващото обучение" е важна екипността в работата между учител – родител – ресурсен учител. Консултативната дейност на ресурсния учител е свързана с разговори и консултации с родителите и класните ръководители относно допълнителната работа у дома, според възможностите на детето. Важно за родителя е да разбере, че и той е страна в учебно-възпитателния процес и от неговата помощ и подкрепа зависи успеха на детето му. Консултативната дейност е необходима с цел уеднаквяване на изискванията, даване насоки и предоставяне материали за работа в домашна обстановка.

 2. Подпомагаща функция на РУ е свързана с помощта, която оказва на детето, като подбира подходящи методи и средства за по-качествено овладяване на:

  • учебното съдържание
  • за овладяване на социални умения
  • справяне по-добре в житейски ситуации

Ресурсния учител в помощ на преподавателите:

 • Ако детето не е свикнало с училищната среда, ЕКПО към училището, заедно с родителя може да съгласува адаптивен режим.

 • Детето със СОП да се включва във фронталната, груповата работа на класа, съобразявайки се с възможностите му.

 • Да е на предна позиция на чиновете и с дете, с което има поносимост.

 • Похвалата, поощрението и подкрепата- важен стимул в развитието на детето.

 • Детето със СОП да се включва във всички мероприятия и дейности на класа и училището.

 • При изпитване да се задават по-леки, насочващи въпроси.

 • Подходяща форма на изпитване - тест, писмена работа.

 • С ресурсния учител да се работи предварително върху подобни тестове, задачи, контролни.

 • На контролните да се предлага съкратен или олекотен вариант.

 • Ресурсния учител работи индивидуално и групово в ресурсния кабинет и може да се включва в учебния процес по време на час, за по-добра адаптивност на детето.

 

Ресурсни учители:

 

Име: Събина Колва

E-mail: sabina.koleva@abv.bg

Име: Жечка Жечева

E-mail: jecheva62@abv.bg