„Спортът – грижа за нашите деца”  - 2009-2010г.

Проект „Спортът – грижа за нашите деца” с водеща организация Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности - Добруджа” град Добрич, финансиран по договор BG051PO001-4.2.03/11 от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Министерството на образованието младежта и спорта. Проектни цели: Предоставяне възможност на децата да спортуват, да се забавляват, да растат здрави и щастливи, да запълват свободното си време, като се учат да играят хандбал, волейбол, футбол и всички да станат приятели. Средно общообразователно училище „Димитър Талев” е партньор по проекта с 45 ученици от 8 до 14 годишна възраст, включени в 3 групи за извънкласни дейности: Клуб „Футбол”, Клуб „Волейбол” и Клуб „Хандбал”.