„Моето училище – моят интересен свят” - 2009-2010г.

Проект „Моето училище – моят интересен свят” с водеща организация Община град Добрич, финансиран по договор BG051PO001-4.2.03/1139 от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Министерството на образованието младежта и спорта.

Проектни цели:

  • Създаване на благоприятни условия за развитие на творческия, физически и интелектуален потенциал на децата за осигуряване на пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.

  • Подобряване достъпа до образовние и превенция на отпадането от училище чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни форми.

Средно общообразователно училище „Димитър Талев” е партньор по проекта с 220 ученици от 8 до 18 годишна възраст, включени в 18 групи за извънкласни дейности, разпределени в три тематични области: Наука: Клуб „Компютър”, Клуб „Екология”, Клуб „Роден край” и Клуб „Литературно творчество”; Изкуства: Клуб „Английски детски експериментален театър”, Клуб „Изобразително и приложно изкуство”, Клуб „Вокална група” и Клуб „Фолклорни танци”; Спорт: Клуб „Футбол” и Клуб „Щафетни игри”.