„Училището днес: модерна работилница за млади таланти”

Проект „Училището днес: модерна работилница за млади таланти” с водеща организация Сдружение „Международен институт по мениджмънт” град Добрич, финансиран по договор BG051PO001-4.2.03/855 от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Министерството на образованието младежта и спорта.

Проектни цели:

  • Създаване на възможност за по-добро физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците и подобряване на социалните им умения.

  • Обогатяване и осъвременяване извънкласните дейности и насърчаване възможностите за изява на младите хора и развитие на талантите.

Средно общообразователно училище „Димитър Талев” е партньор по проекта със 75 ученици от 8 до 14 годишна възраст, включени в 6 групи за извънкласни дейности: Клуб „Танцуващи обувки”, Клуб „Здравословно хранене” и Клуб по туризъм „Одисей”.