"Равни възможности на ромските деца до качествено образование" 2007/2010г

Проект "Равни възможности на ромските деца до качествено образование" , финансиран от програма MATRA на министерството на външните работи на Холандия, с водеща организация Фондация „Програма Съпка по Стъпка” и SLO/Национален институт за обучение и учебно развитие, Холандия. В проекта са включени 20 училища и 10 детски градини от 10 общини в България и една от тях е нашата. Участници и партньори в проекта за гр. Добрич са СОУ „Димитър Талев”, ЦДГ №17 „Първи юни”, ОУ „Христо Смирненски”, РИО на МОН гр. Добрич. Основна цел на проекта е осигуряване равни възможности за достъп до качествено образование на ромските деца от детската градина и началното училище. Тя включва изпълнение на следните задачи:

  • Насърчаване интегрирането на ромски деца в приобщаващи детски градини и училища;

  • Подобряване образователния капацитет на учителите;

  • Повишаване академичните резултати на ромските ученици и преминаването им в следваща образователна степен;

  • Прилагане на добре работещи модели и практики за работа по включване на семейството.