Проект: „Медиация на конфликта, за да се оптимизира комуникацията в образователна, социална и културна среда” 2013/2015
Координатор: Татяна Василева

Number of project:

2013-1-RO1-GRU06-29489 5

Координатор:

Училищно настоятелство на СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:

1.Румъния - Асоциация на родителите към Селскостопанско средно училище, гр.Фалтичени( Falticeni)
2.Румъния - Училищен инспекторат,гр.Сучава (Suceava)
3. Словения - Професионално училище,гр.Целе (Celje)
4. Турция - Средно професионално училище за управление на хотели и туризма , гр.Гюнен (Gonen)
5. Испания – Училище за възрастни,гр.Хихон / Гижон (Gijon)
6. Италия – Асоциация за 0бществено здравеопазване и образование,гр. Падуа(Padova)

Цели:

 

 

  1. Oптимизиране на вътрешната и междукултурна комуникация между партньорите

  2. Oбмен на добри практики за управление на конфликтите в участващите страни

  3. Управление на комуникацията и уменията за медиация на конфликтите от участниците

  4. Адаптиране на практиките за медиация на конфликтите към социо-културните потребности на партньорите.

Проектът е за възрастни учащи, които желаят да развият умения за решаване и посредничене в конфликтни ситуации:  учители, родители, инструктори, психолози,  педагогически съветници

Конкретни резултати, които ще бъдат постигнати или реализирани в проекта: формирана група от медиатори с развити умения за уреждане на конфликти; издадена книжка с техники за медиация; създадена програма за обучение на бъдещи медиатори.

Конкретни резултати за УН към СОУ „Димитър Талев“, гр.Добрич:  група от медиатори (мин.20 члена) ще помагат на млади хора да решават проблеми в семейна, образователна и социална среда;  най-малко 30% от регистрираните конфликти в училище ще бъдат решени чрез техниките за медиация на конфликтите утвърдени в проекта.

Дейности:  кръгли маси, работилници, тематични семинари, обмен на добри практики

 Ангажименти на УН към СОУ „Димитър Талев“, гр.Добрич: Тематичен семинар с участие на експерти в представянето на медиаторски стратегии за решаване на конфликти; Работилница „ Медиация и решаване на конфликти“- разкриване на най-съществена част от медиацията и техниките за решаване на конфликти; Работилница: разработване на проект за медиация на конфликтите в културна, социална и образователна среда, адаптирано към всеки партньор, дизайн на постера; Дискусия, подобряване и адаптация на техниките за медиация към специфичните потребности на всяка организация; Подготовка за междинния доклад за резултатите /дейностите в първата година.

Мобилности: