Регистрация

Училищното настоятелство е учредено през 1996 година. Макар и без съдебна регистрация, то започва своята дейност в духа на възрожденските традиции, готово да откликне на потребностите на училището. От 2001 година е съдебно регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, а през 2003 година е пререгистрирано в сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

 

Дейност

Училищното настоятелство e поставено в позиция на основен източник и фактор за поддръжката, текущите и основни ремонти в сградата и извън нея. В продължение на единадесет години обезпечава финансово дейността на училището, подобрява материално-техническата база, като се стреми тя да съответства на съвременните изисквания за качествено образование. Тази позиция е обусловена от факта, че от създаването до сега Средно училище “Димитър Талев” има особен статут-общинско училище в публична държавна собственост. Прехвърлянето на отговорностите от страна на Общината и от страна на Държавата на практика, оставят училището без поддръжка на сградата, която е строена през 1966 година. На плещите на Училищното настоятелство е издръжката на охраната, текущи ремонти и поддръжка в стаите, закупуването на компютърна техника разположена в три модерни компютърни кабинета, медиен кабинет изцяло оборудван от Училищното настоятелство, офис на училищното настоятелство и фитнес зала. Поддръжката, ремонта и консумативите за наличната компютърна техника в училище също е наш финансов ангажимент. За отделянето на децата от начален курс и по-спокойната атмосфера на първия и втория етаж бяха изработени метални врати с дървена облицовка и създадени условия за уреждане на кътове с детски изделия изработени в часовете по изобразително изкуство, ръчен труд, компютърна техника и информационни технологии. Гражданската позиция и желанието ни да превърнем училището на децата ни във втори дом, ни стимулират да търсим алтернативи за привличане на финансови средства не само чрез дарителски акции от страна на родителите, предоставяне на педагогически услуги, но и чрез разработване на проекти и кандидатстване пред наши и чуждестранни донорски организации, които са над 20 на брой-успешно разработени, осъществени и защитени. Освен материална и финансова подкрепа Училищното настоятелство със своята дейност се стреми да стимулира гражданското съзнание на ученици, родители, педагози, общественици, като създава интеграционни връзки с представители на работещи по други програми. В тази насока партнъорството ни с Програма “Стъпка по стъпка” от началото на 1999г, Европейски клуб - гр.Добрич издигна на по-високо ниво работата ни. Постоянен приоритет е търсенето и създаването на иновационни програми при решаване проблемите на младите хора във и извън семейството, защото социално-психологическата атмосфера в него влияе непосредствено на детската личност и нейното поведение. Общуването между родители и учители е добронамерено и в партньорски дух и разбирателство. За постигането на това спомагат и традиционните тренинги с родителите на бъдещите първокласници. Още преди да постъпят децата им в училище родителите се запознават с дейността на училището и на настоятелството и стават съпричастни с политиката на цялата наша общност. С гордост можем да заявим, че Училищното настоятелство на СУ “Д.Талев” е новатор в своите инициативи и приемник на най-стойностното от българските традиции. Самочувствие за тази констатация ни дава свършената работа, партнъорските взаимоотношения, отличната координация и синхронизация на настоятелство и училище - достоен пример за подражание.