ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

ПАВЛЕТА ДИМИТРОВА - МАГИСТЪР ЛОГОПЕД, СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

Павлета Димитрова е специалист по комуникативни нарушения, който се занимава с обследване, диагностика и корекция на различни езиково-говорни нарушения при деца и ученици. В началото на всяка учебна година оценява степента на речево развитие на Вашето дете, определя логопедичния статус и организира подходяща програма за логопедична корекция. В някои случаи при работа с деца и ученици със специални образователни потребности се налага съвместна дейност в екип и с други специалисти (психолог, специален педагог и други).

Работата на логопеда обхваща:

 • участие в Екипа за комплексно педагогическо оценяване в СОУ”Димитър Талев”

 • участие в изготвянето на индивидуалните програми за обучение и развитие на децата със СОП

 • корекционна работа с деца и ученици

 • консултиране на родители, учители, специалисти - логопедично изследване

Обект на логопедично въздействие:

 • Най-често срещаните нарушения на речта са пълното й отсъствие или недоразвитие (алалия, ОЕГН), неправилното произношение на звукове (дизартикулии), заекването, нарушенията на писмената реч, дизартрии в следствие на ДЦП, ринолалии в резултат на вродени цепнатини на устната и/или носовата кухина.

 • Работа с деца и ученици с аутизъм, Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието , слухови и зрителни нарушения.

След като установи причините, вида и степента на езиково – говорно нарушение,  логопедът поставя диагноза,  избира и прилага адекватна терапевтична програма за преодоляването му, като използва индивидуален подход към всяко дете.

Специфични техники за логопедична терапия

 • Артикулационна гимнастика;

 • Логопедични масажи;

 • Логоритмика;

 • Постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове;

 • Дихателна гимнастика;

 • Обща мускулна релаксация;

 • Техники за развитие на фината моторика и подготовка на водещата ръка за писане;

 • Гласови упражнения;

 • Сензорна интеграция;

 • Техники за развитие на слуховото внимание и речевия слухов гнозис;

 • Разширяване на лексикалния запас на децата, развитие на техните умения да съставят изречения по картинки, по серия сюжетни картинки, да преразказват , да съставят разкази, да участват в драматизации.


 

Заедно се забавляваме, учим, играем и успяваме!